Friday, May 12, 2006

Ang Tinuod Nga Gugma


kikay kit

Ang gugma dili ingon na dili ikaw
makabati ug kayugot o magpuyo ikaw
sa kinabuhi na walay paki-alam.

Dili ingon nga dili gayud ikaw masakitan
o ang imong kinabuhi kay maperpekto
tungod sa pagkalamon kanimu sa tiptik sa kalipay.

Ang gugma nagpasabot nga aduna kay pirming kuyog,
nga naay usa ka tawo nga andam mutabang nimu
sa kalisud ug mag-sadya uban kanimo
sa panahon sa selebrasyon.

Ang gugma nagpasabot nga kada lalis
kay masundan ug panahon sa pagpasaylo
ug kada panahon sa kaguol
kay malabwan siya sa tanang makalumoy nga higayon
nga nagpahimulos sa kainit sa mga gakos.

Ang gugma ang nagpahulma sa duha
ka kinabuhi ug mahimong usa,
makapabugkos sa duha ka kalag ug maghawid nilang duha,
makapuno sa duha ka kasing-kasing ug naguros-uros
nga halawum nga pagbati hangtud sa kinatapusan.

Ang gugma kay grasya nga makahatud kanimu
sa pinakapatsada nga dalan sa kinabuhi.

6 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Very best site. Keep working. Will return in the near future.
»

11:29 AM  
Anonymous Anonymous said...

Very pretty design! Keep up the good work. Thanks.
»

11:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

What a great site, how do you build such a cool site, its excellent.
»

11:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Very pretty design! Keep up the good work. Thanks.
»

11:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

Very pretty design! Keep up the good work. Thanks.
»

12:02 PM  
Blogger theresianangbisdak said...

thank you po...

5:42 PM  

Post a Comment

<< Home