Saturday, May 13, 2006

Mga Kutlo:


Ang nindot nga gugma kay ang klaseng gugma nga nagpaluya sa atong kinabuhi ug nagpakab’ot og dughan. Ug kanang tanuma nagpasaliiab sa atong kasingkasing ug nagdala sa kalinaw sa atonh panghunahuna ug mao na ang imong gihatag kanako, nagdahum ako na mahataga kanimo sa kahangturan…
-- Gikan sa salida “The Notebook”

Nagpahimulus ako sa tibuok kong kinabuhi nga magpalunsay sa mga butang nga gituo ko nay pulos, kung ang usa ka butang nga akong gi’ampimgan sa tinud’anay kay naa ra sa akong atubangan sa kanunay. IKAW ANG AKONG KASINGKASING. Gikan karong adlawa, ikaw ra ang akong pinakahigugma nga mutya. Gusto ko mapuno ug salumsum ang akong kinabuhi. Ug dili ko mag’atang usa nila kung wala ka sa akong tupad, dili gyud…
--After the Sunset

Ayaw huna-hunaa sa pinulongan nga katapusan. Huna-hunaa ang pagkakaron, ug ang kahangturan sa ang ma-amuma sa iyang kaugalingon.

Dungan mo og kalambo, sa kanunay.

Pagdahum og ubay-ubay nga puhunan sa oras ug gahum sa inyong relasyon. Ang makanunayong relasyon dili lng mahitabo, kundi gihimo sa duha ka tawo.

Hinumdumi nga ang relasyon kay langkub sa kapanguhaan. Pasabot nga kada relasyon dili lang ikaw mohatag, angay kang mo-labaw.

Ayaw itugot ang mga pagsulay maoy magpagahi sa imong kasingkasing; masbali imo siyang gamiton para mas makasayod ka ug dali makabati.

Ayaw panghinuktuk. Sakay sa duyog sa kinabuhi ug sa higugma. Wala sa imong mga kamot ang kahangturan.

Ayaw pugngi ang mga kaligutgut, kasakit o pag-antos. Sila ang mokuha sa imong kusog ug magpalayo kanimo sa gugma.

Diborsyo, lalis, magbugno dili makasulbad sa inyong mga problema; mas maayong sulayan sa pagsabut, pagkamahigalahon ug pagkamoayon-ayon.


kikay kit

4 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Interesting site. Useful information. Bookmarked.
»

11:37 AM  
Anonymous Anonymous said...

Interesting website with a lot of resources and detailed explanations.
»

11:55 AM  
Anonymous Anonymous said...

Greets to the webmaster of this wonderful site! Keep up the good work. Thanks.
»

11:58 AM  
Anonymous Anonymous said...

Really amazing! Useful information. All the best.
»

12:02 PM  

Post a Comment

<< Home